โรงเรียนบ้านท่าบม ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


พิธีไหว้ครู


ประกาศจากโรงเรียน
ปฏิทินเปิด - ปิดบุคลากรโรงเรียน
บ้านท่าบม


   นางสัมฤทธิ์ พรมจันทร์
  ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาพ เวียงคำ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางคนึงนิตร์ หนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกมล วันหากิจ
ครู

นายวรวุฒิ กรมทอง
ครู

นายเฉลิมชัย คามแสน
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวชลิดา ดีบัว
เจ้าหน้าที่ธุระการโรงเรียนคุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น