ชุดแต่งกายนักเรียน


สงวนลิขสิทธิ์ภาพ โดยงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าบม

เครื่องแบบชุดแบบลูกเสือ-ยุวกาชาติ นักเรียน ชาย-หญิงระดับประถม


                                                                            
              
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3                                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6Comments