การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าบม

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น

-         อนุบาล 1

-         ประถมศึกษาปีที่ 1

 

คุณสมบัติทั่วไป

          1. หลังจากโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

2. การติดต่อรับใบสมัคร ได้ที่นายทะเบียน ณ โรงรียนบ้านท่าบม (ในวันและเวลาราชการ)

          3. สามารถยื่นใบสมัคร ในวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ โรงรียนบ้านท่าบม        

          4.  ผู้ปกครองต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบทุกรายการและนำมายื่น

              พร้อมแนบหลักฐาน ในวันรับสมัคร  ณ โรงรียนบ้านท่าบม

 

หลักฐานการสมัคร

          1.  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  แผ่น  (ติดที่ใบสมัคร  2  ชุด)                

          2.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน  2  ชุด 

          3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  2  ชุด   

          4.  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  จำนวน  2  ชุด  

          5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา  จำนวน  2  ชุด 

          6.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักเรียน  บิดาและมารดา ( ถ้ามี ) จำนวน  2  ชุด

                  *  ให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง เอกสารสำเนาทุกฉบับ

                  *  ถ้าขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนจะไม่พิจารณารับสมัคร

 


Comments