ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านท่าบม

โรงเรียนบ้านท่าบม  ตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  2481  ใกล้วัดคาทอลิก ซึ่งอยู่ในชุมชน แต่ด้วยบริเวณมีความคับแคบไม่สามารถขยายพื้นที่ออกไปได้ทำให้มีอุปสรรคในการพัฒนา จึงได้มีการย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาตั้งใหม่อยู่บริเวณที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่นอกชุมชน โดยมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ดังนี้

                   ทิศเหนือ - ติดกับลำห้วยหินซา

                   ทิศใต้ - ติดกับถนนทางเข้าหมู่บ้านและตรงข้ามกับวัดโพนแก้ว

                   ทิศตะวันออก – ติดกับชุมชนบ้านท่าบมหมู่ที่ 8

                   ทิศตะวันตก – ติดกับป่าช้าบ้านท่าบม

                   มีพื้นที่  12  ไร่  งาน

ที่อยู่ตามระบบทะเบียนราษฎร์ของโรงเรียนคือ เลขที่ 150 หมู่ที่ บ้านท่าบม ตำบลเขาแก้ว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าบม

ลำดับที่

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายทศ  มูลศรี

พ.ศ.2483 - 2485

2

นายแมน  วรพล

พ.ศ.2485 - 2486

3

นายลอย ศรีทานนท์

พ.ศ.2486 – 2489

4

นายสวัสดิ์  เทียมทัน

พ.ศ.2502 – 2505

5

นายจำเนียร  ศรีวงษา

พ.ศ.2505 – 2508

6

นายเบิ้ม  นันทนา

พ.ศ.2508 – 2509

7

นายจันใด  คามแสน

พ.ศ.2509 – 2525

8

นายทรงเดช  สุขบิดา

พ.ศ.2525 – 2528

9

นายเด่นชัย  บุดดา

พ.ศ.2528 – 2535

10

นายเกษม  ไชยศรี

พ.ศ.2535 - 2554

11

นายสุนทร  ราชโยธา

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน


Comments