กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายถนัด บุดดา                                                              ประธานกรรมการ

2. นายบุญโฮม สิงห์มาดา       ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

3. นางสัมฤทธิ์ พรมจันทร์      ผู้แทนครู                                     กรรมการ

4. นายพงษ์ชัย ไชยคีนี          ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

5. นายสอน บุดดา                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

6. นายเคี่ยน บุดดา               ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

7. นายเชิด มูลถวิล               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา       กรรมการ

8. นายมนตรี แซ่ลี่                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

9. นายสุนทร ราชโยธา           ผู้อำนวยการสถานฐานศึกษา              กรรมการและเลขานุการ

Comments